Občianske právo

Realizujú všetci partneri
  • Ochrana osobnosti a dobrej povesti právnických osôb
  • Zakladanie právnických osôb a poradenstvo občianskym združeniam, nadáciám, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám 
  • Ochrana vlastníckeho práva
  • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
  • Zastupovanie v dedičskom konaní, ochrana nárokov oprávnených dedičov, neplatnosť závetu a vydedenie
  • Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
  • Príprava zmlúv ( kúpne zmluvy (na hnuteľné veci, nehnuteľnosti), zmluvy o dielo, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zmluvy o nájme, vecné bremená a pod.)
  • Zabezpečenie záväzkov ( príprava záložných zmlúv, zmlúv o zabezpečovacom prevode práva a pod. )
  • Poistné právo ( príprava poistných podmienok, príprava poistných zmlúv, zastupovanie poistencov, zastupovanie poisťovní )