Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobne údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Ján Havlát, advokát, Advokátska kancelária HAVLAT & PARTNERS, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0015, IČO : 30816513 (ďalej len ,,My"). Ak mate akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 2/54410102, e-mailom na havlat@havlat.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ktoré upravuje aj Vaše pravá ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou ("SAK"), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. s Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk.

Prečo spracúvame osobne údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby naším klientom a vykonávať advokátske povolanie
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvne povinnosti
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobne údaje?

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základSúvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR pripadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služiebPlnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPRZákon o partneroch verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komoryPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPRZákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmovOprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRGDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumuČl. 89 GDPRČl. 89 GDPR a Zákon o archívoch
Personalistika a mzdyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva vrátane zákona o sociálnom poistení, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPROsobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú chrániť naše oprávnené záujmy a nároky, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobne údaje?

Osobne údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď mame z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobne údaje orgánom verejnej moci , sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Na základe zmluvnej spolupráce pri poskytovaní právnych služieb s advokátmi/advokátskymi kanceláriami, s ktorými mame spoločné sídlo kancelárie (Advokátska kancelária JUDr. Romana Bdžochová, s. r . o., Mgr. Diana Bieliková, advokátka, Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik, s.r.o., Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HORVATH, s.r.o., Mgr. Marek Šmida, advokát, Roman Toman, PhD., advokát, Robert Havlat advokát, s. r. o., MATUŠÍKOVÁ & PARTNERS s.r.o.), vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, nakoľko spoločne spracúvame Vaše osobne údaje. Podstatou dohody medzi spoločnými prevádzkovateľmi, je spoločné určenie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov, ako aj určenie zodpovednosti každej zmluvnej strany za plnenie povinností a úloh podľa GDPR. Podľa dohody sme my kontaktným miestom pre dotknute osoby a prevádzkovateľom, ktorý poskytuje dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, ako aj prevádzkovateľom, ktorý prijíma všetky žiadosti dotknutých osôb voči každému spoločnému prevádzkovateľovi. Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi je uzatvorená na dobu neurčitú . 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobne údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudove služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EU.

Nevykonávame automatizovane individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú chrániť naše oprávnené záujmy a nároky, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobne údaje?

Osobne údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobne údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej posty a knihu odoslanej posty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapásanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a tuto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dna, keď sú splnene všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. brania nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientského spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobne údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobne údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mat dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobne údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobne údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobne údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. 

Aké práva mate ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobne údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. 

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje tykajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: ,,Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť( osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona." Tak isto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Informácia o tom, čí je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované Zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak je potrebné uzatvoriť: zmluvu, napr. zmluvu o poskytovaní právnych služieb, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byt' uzatvorená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobne údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované Zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto web stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.