Správne právo

Vedúci advokáti: JUDr. Romana Bdžochová, Mgr. Marek Benedik, JUDr. Michaela Matušíková
  • Zastupovanie klientov v správnom a daňovom konaní
  • Uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
  • Príprava právnych stanovísk týkajúcich sa otázok daňového práva
  • Zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí, opatrení a iných zásahov orgánov verejnej moci pred súdmi