Stavebné právo a nehnuteľnosti

Vedúci advokáti:  JUDr. Romana Bdžochová, Mg. Marek Benedik, MUDr. Miroslav Horváth, JUDr. Michaela Matušíková
  • Zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní, zastupovanie pred správnymi súdmi
  • Komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach
  • Príprava zmlúv o prevodoch nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní
  • Príprava zmlúv týkajúcich sa užívania nehnuteľností ( nájmy, vecné bremená a pod. )
  • Poradenstvo týkajúce sa projektového financovania pri transakciách s nehnuteľnosťami
  • Developerská agenda ( zmluvy o výstavbe bytov a bytových domov, zastupovanie správcov nehnuteľností, zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov )
  • Právne audity práv k nehnuteľnostiam